Generalforsamling 2019

Årets generalforsamling vedtog ændringer i Økokøds vedtægter, som betyder, at det alle nu kan blive medlem af Økokød. Kun autoriserede økologiske kødproducenter kan dog blive aktive medlemmer med stemmeret på generalforsamlingen.

Alle medlemmer kan dog uhindret deltage i Økokøds arrangementer og søge tilskud fra Økokøds uddelinger.

Generalforsamlingen beslutted også at ændre kontingentopkrævningen, så der nu fastsættes et eens årligt kontingent for alle, mens de tidligere promilleafgifter afskaffes. For 2020 fastsattes kontingentet til 500 kr. årligt.

Hvilken retning skal udviklingen have?

Efter generalforsamlingen lagde Simme Eriksen op til debat om den økologiske udvikling. Simme Eriksen er leder af Center for Frilandsdyr.

Simme Eriksen sagde, at klima givetvis vil fylde i debatten fremover, men han understregede, at klimaet ikke må stå alene i den økologiske debat.

Det er vigtigt, at hensynet til Miljø, Biodiversitet og Dyrevelfærd er ligeså vigtige elementer i det økologiske landbrug, og de 4 emner skal løbende afvejes imod hinanden – især i lyset af, at de jævnligt strider imod hinanden.

Simme Eriksen understregede, at økologi aldrig vil kunne præsentere en færdig løsning, men er en løbende afvejning af udviklingen.

Følg dem, som søger sandheden – men flygt fra dem, som har fundet den“.

Der afholdes generalforsamling i Økokød F.M.B.A.

tirsdag den 12. november 2019 kl. 18.30

Sagro´s landbrugscenter i Billund
Majsmarken 1,7190 Billund

Vi starter med middag, inden generalforsamlingen,
som starter kl 19.15

Efter generalforsamlingen vil Simme Eriksen lægge op til debat med spørgsmålet:

Hvilken retning skal udviklingen have?

Med udgangspunkt i de sidste års ti års udvikling, vil lederen af Center for Frilandsdyr give sit bud på, hvad vej den økologiske vind vil blæse i fremtiden.

Tilmelding til deltagelse i spisningen skal ske
senest den 8.nov. 2019

Dagsorden for mødet:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år, som skal godkendes af generalforsamlingen
 3. Fremlæggelse af regnskab med beslutning om disponering af overskud/underskud, herunder beslutning om eventuel udlodning til medlemmerne
 4. Fastsættelse af promilleafgiftssatsen med virkning fra den 1.10 frem til den 30.09 i kommende kalenderår   
 5. Fremlæggelse af budget, som skal godkendes af generalforsamlingen   
 6. Indkomne forslag. Der er nyt forslag, se nedestående.  
 7. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter
  På valg er:
  – Ole Andersen, modtager ikke genvalg
  – Tove Ellegaard  
 8. Valg af revisor  
 9. Eventuelt

Forslag til Økokød´s generalforsamling den 12. november 2019

I forlængelse af sidste års årsmøde fremsætter bestyrelsen nedestående forslag.

Bestyrelsen fremlægger forslag om fremadrettet, at ændre medlemsbetaling, så vi går fra promillie penge opkrævet af Friland til en fast beløb pr år, på 500 kr. pr. medlem, som opkræves af Økokød. Som noget nyt kan passive medlemmer købe medlemskort for et år ad gangen. Man har dog ingen stemmeret på foreningens generalforsamling.

Kontingent størrelse fastsættes af generalforsamlingen for et år af gangen på foreningens ordinære generalforsamling.

Konkret handler det om Økokød´s vedtægter punkt 4.1 som vi foreslår ændres til:

Foreningens indtægter består af medlemskontingenter, samt af afkast af likvider og værdipapirer. Kontingentstørrelse fastsættes af generalforsamlingen for ét år ad gangen på foreningens ordinære generalforsamling.”

Forslaget er gældende fra 1. januar 2020, hvis den godkendes på generalforsamlingen.

Hvorfor nu det?

Som det er nu i dag, må Friland ikke udlevere navn på de leverandører der betaler kontingent, Vi får kun et leverandør nr. og hvor meget hver leverandørnummer indbetaler.

Det gør kommunikation med jer medlemmer meget svært og vi kan ikke kommunikerer direkte, når vi ingen oplysninger har på jer.
Efter Thise oprettede Thise og Ko, så mangler vi medlemmer derfra og dem vil vi gerne have fat i igen, ligesom alle andre økologiske kødproducenter er mere end velkommen.

For at gøre det nemmere med medlemskontingenter, har vi besluttet at indstille overstående forslag, som gør, at vi har vores eget medlemskatalog og et meget simpel kontingentsystem.

Når vi har vores egen kontingentopkrævning, bliver vi heller ikke sat i direkte forbindelse med Friland A/S, som måske nok gør, at flere har fravalgt ikke at blive medlem i foreningen Økokød.

Vi håber på at disse tiltag kan give flere medlemmer og en mere slagkraftig forening der arbejder for at markedsføre og sælge mere økologisk kød.

Har det ulemper:

Ja der ligger en risiko i at ændre fra promillepenge til fast kontingent. Fastholder vi det antal medlemmer vi har i dag og er det nok til få, godt 100.000 kr i indtægt pr år?

På den anden side har interessen for Økokød været dalende de seneste år. Vi har ikke kunne mønstre mange medlemmer til foreningens generalforsamling, derfor har vi valgt at lave en ændring for at skabe en forandring og se om Økokød kan blomstre i fremtiden.

Bestyrelsen Økokød