Skip to content

Økokøds generalforsamling 2015

Torsdag d. 12. november 2015, kl. 18.30
Jysk Landbrugscenter, Majsmarken 1, 7190 Billund

Der Indledtes med økologisk middag.

Efter generalforsamlingen fortalte Søren Christensen, formand Vestjysk Landboforening,  om Skjern Å. Hvordan den afgræsses og vedligeholdelse. Hvordan man prøver at producerer og sælge lokalproducerede produkter fra området. Søren er medejer af Økogårdene og Skjernenge.

Dagsorden for generalforsamling Økokød 2015:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år, som skal godkendes af generalforsamlingen
 3. Fremlæggelse af regnskab med beslutning om disponering af overskud/underskud, herunder beslutning om eventuel udlodning til medlemmerne
 4. Fastsættelse af promilleafgiftssatsen med virkning fra den 1.10 frem til den 30.09 i kommende kalenderår
 5. Fremlæggelse af budget, som skal godkendes af generalforsamlingen
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter
  På valg er:
  Bent Korsholm (modtager ikke genvalg)
  Erling Christensen
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Tilmelding til spisning er nødvendig:

Senest d. 10. november til Ina Nielsen på mail inan@friland.dk el. tlf. 89 19 27 65