Skip to content

Økøkøds vedtægter

§1 – FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

1.1 
Foreningens navn er Økokød forening med begrænset ansvar, der forkortes således: Økokød (f.m.b.a.)

1.2 
Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse

1.3
Foreningens postadresse er den til enhver tid værende formands adresse.

§2 – FORMÅL

2.1 
Foreningens overordnede formål er at skaffe medlemmerne den bedst mulige afregning på deres slagtedyr, fremme udviklingen og omfanget af økologisk kødproduktion samt tilstræbe, at foreningens medlemmer fremtræder som en enhed.

2.2 
Som et led i disse formål kan foreningen yde bidrag til markedsføring, produktudvikling og markedsudvikling af økologiske kødprodukter.

2.3 
I det omfang det tjener ovenstående formål, kan foreningen påtage sig politiske opgaver inden for området.

§3 – MEDLEMSFORHOLD

OPTAGELSE

3.1
 Optagelse i foreningen kræver bestyrelsens godkendelse. Den, der ønsker optagelse som medlem skal indgive en skriftlig begæring om optagelse, hvor medlemskabet skal gælde fra
senest 1 måned før den første, i den måned medlemsskabet skal gælde fra 

3.2
Det er en betingelse for optagelse som aktivmedlem, at vedkommende er statsautoriseret økologisk kødproducent. Såfremt, man ikke er statsautoriseret økologisk kødproducent, men stadig ønsker at være medlem af foreningen er det muligt at blive passivt medlem. Et passivt medlem har samme mulighed for at søge foreningens midler, samt deltage i foreningens arrangementer som aktive medlemmer. Passive medlemmer har dog ikke stemmeret, og kan heller ikke vælges ind i bestyrelsen.

3.3 
Foreningens bestyrelse afgør inappellabelt, hvorvidt en person der søger optagelse opfylder betingelserne for optagelse, ligesom foreningens bestyrelse ved et endeligt og inappellabelt skøn bestemmer antallet af nye medlemmer ud fra foreningspolitiske betragtninger.

3.4 
Såfremt et medlem sælger, overdrager eller bortforpagter sin bedrift til en anden, kan den nye ejer eller bruger med foreningsbestyrelsens samtykke indtræde i rettigheder og forpligtelser over for foreningen. Når overdragelse er behørigt dokumenteret, og samtykke foreligger fra foreningsbestyrelsens side, fritages sælger/overdrager eller bortforpagter for sine forpligtelser.

3.5 
Såfremt en bedrift drives i fællesskab af 2 eller flere personer – enten det er direkte eller i selskabsform – kan medlemskab kun opnås in solidum (som ét medlemskab). Ejerne eller brugerne skal så udpege en befuldmægtiget til at udøve tale- og stemmeretten i foreningen.

UDMELDELSE OG EKSKLUSION

3.6 
Medlemskab kan ophøre ved, at et medlem skriftligt og med mindst 12 måneders varsel til den 1. i en måned at regne meddeler at ville udtræde af foreningen.

3.7 
Bestyrelsen kan under appel til generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet medfølgende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen.

3.8 
Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, slettes ved bestyrelsens foranstaltning.

3.9 
Såfremt et ekskluderet medlem ønsker at indbringe eksklusionen for den førstkommende generalforsamling, skal dette ske ved skriftlig meddelelse herom til bestyrelsen i foreningen, fremsendt inden 1 måned efter, at eksklusionen skriftligt er meddelt den pågældende. I tiden fra medlemmets eksklusion og indtil generalforsamlingen kan et medlem ikke anvende sit medlemskab.

3.10 
Ved udmeldelse eller udelukkelse har medlemmet ingen krav i foreningens formue.

3.11 
Medlemmet er forpligtet til at overholde foreningens love og leve op til dens formålsbestemmelse.

§4 – INDTÆGTER

4.1 
Foreningens indtægter består af medlemskontingenter, samt af afkast af likvider og værdipapirer. Kontingentstørrelse fastsættes af generalforsamlingen for et år af gangen på foreningens ordinære generalforsamling.

4.2 
Bestyrelsen kan indstille til såvel en ordinær som en ekstraordinær generalforsamling, at der i forbindelse med ekstraordinære aktiviteter opkræves midlertidig forhøjet promillesats.

§5 – BESTYRELSEN

OPGAVE OG VALG

5.1 
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen har ansvaret for dets virksomhed i forhold til gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingsbeslutning.

5.2 
Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for 2 år ad gangen. 3 i lige år og 2 i ulige år. Det skal sikres at både producenter med svin og kvæg er repræsenteret i bestyrelsen.

5.3 
Der vælges 2 suppleanter, der indtræder ved vedvarende forfald indtil næste generalforsamling.

5.4 
Kun medlemmer kan indvælges i bestyrelsen.

5.5 
På det første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer og sekretær.

§6 – BESTYRELSESARBEJDE

6.1 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6.2 
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

6.3 Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

6.4 Over bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat, som underskrives af medlemmerne.

6.5 Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6.6 Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse.

6.7 Forretningsudvalgets dispositioner skal forelgges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

6.8 Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.

6.9 Bestyrelsen udpeger/foreslår kandidater til repræsentation af foreningens interesser i selskaber og foreninger.

§7 – GENERALFORSAMLING

7.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

TIDSPUNKT OG INDKALDELSE

7.2 Ordinære generalforsamlinger afholdes én gang årligt i november måned.

7.3 Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen af egen drift eller efter anmodning af mindst 1/5 af foreningens medlemmer som skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund.

7.4 I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen indkalde til generalforsamling med højest 1 måneds og mindst 14 dages varsel inden 14 dage fra modtagelsen fra den skriftlige anmodning fra medlemmernes side om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

7.5 Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling finder sted ved e-mail, på hjemmesiden www.okokod.dk eller lignende med mindst 14 dages varsel og højest 1 måneds varsel.

7.6 Indkaldelse skal indeholde dagsorden, hvor flg. punkter er obligatoriske ved ordinære generalforsamlinger.

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år, som skal godkendes af generalforsamlingen
3. Fremlæggelse af regnskab med beslutning om disponering af overskud/underskud, herunder beslutning om eventuel udlodning til medlemmerne
4. Fastsættelse af kontingentsatsen med virkning fra den 1.1. frem til den 31.12. i kommende kalenderår
5. Fremlæggelse af budget, som skal godkendes af generalforsamlingen
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

7.7 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes stil bestyrelses-formanden inden 30 dage før denne. Bestyrelsen videresender disse til medlemmerne inden 14 dage før generalforsamlingen.

7.8 Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der med gyldigt medlemsbevis dokumenterer deres adgangsberettigelse.

STEMMEBERETTIGEDE

7.9 Stemmeberettigede er alene medlemmer i selskabet, der har leveret dyr inden for de sidste 2 regnskabsår forud for generalforsamlingen.

GENNEMFØRELSE

7.10 Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Et medlem kan medbringe og bruge 1 fuldmagt i forbindelse med afstemningen.

7.11 Afstemning skal finde sted skriftligt, såfremt blot én af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

§8 – REGNSKAB OG FORMUE

8.1 Foreningens formue udgøres af de til enhver tid foreningen tilhørende aktiver fratrukket alle gældsforpligtelser.

8.2 Formue samt fremtidige overskud, hidrørende fra foreningens fremtidige drift, kan herefter over min. 10 år gives/doneres til foreninger, interesseorganisationer, selskaber og virksomheder m.v. for udførelse af en opgave/virksomhed, der er i overensstemmelse med nærværende forenings formålsparagraf, eller forblive indestående i foreningen så længe denne eksisterer. Max. Kr. 380.000,00 pr. år kan gives/doneres af bestyrelsen. Ubrugte midler kan overføres til det følgende regnskabsår.

8.3 Foreningens regnskabsår løber fra 1.10 – 30.9.

8.4 Regnskabet skal revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

§9 – TEGNING OG HÆFTELSE

9.1 Foreningen forpligtes udadtil af den samlede bestyrelse.

9.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

9.3 Foreningen hæfter med hele sin formue for sine forpligtelser over for tredjemand og over for medlemmerne.

9.4 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilede forpligtelser.


§10 – VEDTÆGTSÆNDRINGER

10.1 Til ændring af nærværende vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§11 – OPLØSNING

11.1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

11.2 Ved foreningens opløsning fordeles foreningens formue efter beslutning på den generalforsamling, der endeligt vedtager opløsningen af foreningen som følger:

a) Nettoformuen – efter at al gæld er betalt og andre foreningen påhvilende forpligtelser opfyldt – tildeles foreninger, interesseorganisationer, selskaber eller anden juridisk enhed til anvendelse i overensstemmelse med nærværende forenings formålsparagraf.

b) Nettoformuen doneres til et velgørende formål.

c) Nettoformuen fordeles ligeligt mellem de registrerede medlemmer på tidspunktet for den generalforsamling, der endeligt beslutter opløsning af foreningen.

11.3 Generalforsamlingen kan frit beslutte sig for en hel eller delvis kombination af anvendelsesmulighederne, anført ovenfor under litra a, b og c.

11.4 Den opløsende generalforsamling vælger 2 likvidatorer, der forestår afviklingen af foreningen.

§12 – VOLDGIFT

12.1 Ethvert spørgsmål om forståelsen af nærværende vedtægter – herunder spørgsmålet om, hvorvidt der fra en af siderne foreligger misligholdelse – afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om voldgift.

12.2 Voldgiftsretten fungerer efter flg. retningslinier:

12.3 Den part, som ønsker voldgift, skal skriftligt ved anbefalet brev meddele den anden part, at der ønskes en voldgift, hvilket spørgsmål, der ønskes forelagt voldgiftsretten, de påberåbte søgsmålsgrunde samt angive den person, som parten har valgt som sin voldgiftsmand. Inden 14 dage efter meddelelsens modtagelse skal den anden part meddele, hvem parten har udpeget som sin voldgiftsmand, samt angive sin påstand og indsigelser. Overskrides fristen udpeges denne voldgiftsmand af den til enhver tid værende præsident for Vestre Landsret.

12.4 Voldgiftsmændene vælger en opmand, der skal være jurist, der er formand for voldgiftsretten og fastsætter reglerne for sagens behandling. Dog skal hver af parterne have mulighed for at fremkomme med 2 skriftlige indlæg for voldgiftsretten.

12.5 Såfremt voldgiftsmændene ikke inden 14 dage kan enes om valget af en opmand, udpeges denne af den til enhver tid værende præsident for Vestre Landsret.

12.6 Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for parterne, og voldgiftsretten fastsætter sagens omkostninger samt disses fordeling mellem parterne under hensyntagen til sagens udfald.

12.7 Sagens behandling for voldgiftsretten og voldgiftskendelsen skal ikke være offentlig tilgængelig, og det i loven omtalte værneting skal være selskabets hjemsted.

Dato:  12. november 2019