Skip to content

Økokøds generalforsamling 2016

I forbindelse med generalforsamlingen holdt Kirsten Lund Jensen fra Landbrug & Fødevarer oplæg om økologiens udvikling, og hvilke tiltag som tages for at fremme den økologiske udvikling. Oplægget gav anledning til ivrig debat blandt deltagerne. Især økonomi og diskussionen om kommende stramninger af branchereglerne gav anledning til bred meningsudveksling, som Kirsten Lund Larsen lovede at bringe videre til andre fora og Landbrug & Fødevarers overvejelserne.

Generalforsamlingen indledtes med økologisk middag

Ved valg til bestyrelsen genvalgtes Frode Flyvbjerg, Arne Juel og Nicolaj Pedersen til bestyrelsen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år, som skal godkendes af generalforsamlingen
  3. Fremlæggelse af regnskab med beslutning om disponering af overskud/underskud, herunder beslutning om eventuel udlodning til medlemmerne
  4. Fastsættelse af promilleafgiftssatsen med virkning fra den 1.10 frem til den 30.09 i kommende kalenderår
  5. Fremlæggelse af budget, som skal godkendes af generalforsamlingen
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter
  8. Valg af revisor